Privacy Statement

Promundo, gevestigd aan Duyvestein 5, 2151 EP Nieuw-Vennep, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.

 Contactgegevens: https://www.promundo.nl

Duyvestein 5
2151 EP Nieuw-Vennep
0620602966

Persoonsgegevens die wij verwerken

Promundo verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van
onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld
door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en
telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te
verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze
toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of
een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn
bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens
over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
office@promundo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke
grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Promundo verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Promundo verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk
toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Promundo bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig
is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij
hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van
persoonsgegevens:

 voor een periode van 2
jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Promundo verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze
uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met
bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Promundo blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.

 Cookies, of vergelijkbare technieken, die
wij gebruiken

Promundo gebruikt alleen technische en functionele cookies. En
analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen
op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld
jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder
is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren
of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van
jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van
jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen
om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar
jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op
gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de
gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar
office@promundo.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is
gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee
te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook
met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)
zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Promundo zal zo snel mogelijk, maar
in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Promundo wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om
een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Promundo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt
dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via office@promundo.nl

Winkelwagen