Regionaal Opleidingscentrum (ROC)

Opdrachtbeschrijving
Dit ROC is bezig zijn bedrijfsvoering te professionaliseren. Als onderdeel daarvan moet de organisatiesturing worden verbeterd, een nieuwe Planning & Control-cyclus worden geïmplementeerd en een nieuw managementrapportagemodel worden ontworpen. Naast actuele cijfers wil het management ook beschikken over een forecast, zodat de sturing verbetert. Kortom, het huidige accountingmodel moet worden vertaald naar een controllingmodel.
 
Rol van Promundo
Interim manager (functie van Controller) en adviseur
 
Doel
De twee belangrijkste doelen van deze opdracht waren:
  • het verbeteren van de organisatiesturing op basis van een nieuw besturingsmodel;
  • het toevoegen van forecasting-informatie aan het bestaande rapportagemodel, waardoor de organisatie beter in staat is te sturen op trends en ontwikkelingen.
Probleemstelling
Het ROC verzorgt middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie alsmede contractonderwijs voor bedrijven en instellingen. Aan deze instelling studeren ongeveer 15.000 studenten. Er werken ruim 1000 medewerkers. Het is in deze organisatie niet duidelijk op welke variabelen het management stuurt. De informatie die er is betreft alleen actuele cijfers en mist een forecast. Ook is er geen eenduidige vastlegging van informatie. Daardoor worden beleidsbeslissingen vaak gebaseerd op ‘verouderde’ informatie en kan niet adequaat worden ingesprongen op ontwikkelingen in de onderwijsmarkt.
 
Opgeleverd resultaat
Er is een nieuwe Planning & Control-cyclus geïmplementeerd en een tweemaandelijkse rapportagecyclus geïntroduceerd met informatie over de huidige situatie en een forecast per ultimo van het jaar. Deze rapportages betreffen financiën, aantal deelnemers en P&O-gegevens. De begroting is gebaseerd op actuele cijfers en is aan de batenkant gebaseerd op een forecast van het aantal deelnemers en aantal geslaagden voor het komend jaar. De sturing van de organisatie is verbeterd.
Nieuwsbrief inschrijven